Chulalongkorn Business Review

Submit your article

บทความ:
ผู้ส่งแบบฟอร์ม: **
ตำแหน่งทางวิชาการ:
select
หน่วยงาน: **
ที่อยู่:  
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
โทรศัพท์มือถือ:
โทรสาร:
Email:

ประเภทบทความ:

**
ภาษาที่ใช้ในบทความ:
บทความครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในสาขาด้านใดมากที่สุด โปรดเลือก 1-2 อันดับ
1.
select
2.
select
อื่นๆ
ชื่อเรื่อง (ไทย): **
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ): **
คำสำคัญ (ไทย): **
Keywords (อังกฤษ): **

ไทย อังกฤษ
ชื่อผู้เขียน สังกัดหน่วยงาน ชื่อผู้เขียน สังกัดหน่วยงาน
select
**
select
ชื่อผู้ร่วมเขียน ชื่อผู้ร่วมเขียน
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 
select
 

 
ไฟล์แนบ:
** ไฟล์ Microsoft Word (.doc,.docx) ขนาดเล็กกว่า 5MB **


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร E-mail **

ข้าพเจ้าได้จัดรูปแบบบทความให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังระบุไว้ในคำแนะนำผู้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ข้าพเจ้ารับรองว่า:

**
วันที่: