หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
เกี่ยวกับ CBS

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์และส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งการเติบโตของคณะฯ จากอดีตถึงปัจจุบันนี้ เกิดขึ้นจากความสามารถในการเล็งเห็นการณ์ไกลของท่านศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ผู้ก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะบดีคนแรกของคณะฯ จุฬาลงกรณ์มีคำสั่งที่ 23/2158 วันที่ 22 ตุลาคม 2481 ได้เริ่มเปิดแผนกวิชาการบัญชี การพาณิชยศาสตร์ ต่อมาเป็นแผนกวิชาอิสระ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2483 และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาโดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. พระยาไชยยศสมบัติ
  ประธานกรรมการ
 2. พระมนูภาณวิมลศาสตร์
  กรรมการ
 3. หลวงพรตพิทยพยัต
  กรรมการ
 4. นายอาภรณ์ กฤษณามระ
  กรรมการ
 5. นายศิริ ฮุนตระกูล
  กรรมการ
 6. นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์
  กรรมการ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2483 ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชยศาสตร์ และคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาจัดหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฎิบัติ 1 ปี ต่อมาในปี 2487 ได้ตัดภาคปฎิบัติออกคงเรียนเฉพาะภาคทฤษฎีเป็นเวลา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต ส่วนแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์ ได้กำหนดหลักสูตรไว้ 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการเรียนการสอน

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการดำเนินงานนั้น คณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันคณะฯ ได้มีหลักสูตรในการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาในอนาคต

คณาจารย์

ในปีการศึกษา 2483 ซึ่งเป็นปีแรกนั้นคณะฯ มีอาจารย์ประจำเพียง 2 ท่าน ต่อมาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งปีการศึกษา 2551 คณะฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 130 คน โดยมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก กว่า 72 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จะมีอัตราส่วนอาจารย์ 1 คนต่อนิสิต 45 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.acc.chula.ac.th
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.