หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
ข้อมูลสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

คำแนะนำทั่วไป
 1. ผลงานที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
 2. ต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)
 1. ผู้เขียนบทความใช้ฟอนท์ Th Sarabun ขนาด 14 พอยน์ ระยะบรรทัด 1.5 สำหรับบทความภาษาไทย สำหรับบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ฟอนท์ Times News Roman ขนาด 12 พอยน์ ระยะบรรทัด 1.5
 2. ความยาวบทความไม่เกิน 8,000 คำ รวมอ้างอิง ตาราง 1 ตารางนับเป็น 250 คำ
 3. ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) และระบุคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. บทความต้องระบุชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ/หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) รวมทั้งสถานที่ติดต่อ ของผู้เขียนบทความทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในส่วนที่แยกออกจากบทความ
 6. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน ความเหมาะสม และความสละสลวยของการใช้ภาษา เป็นต้น
 7. ผู้ส่งบทความต้องเขียนอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apastyle.apa.org/) และต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งเข้ามาให้พิจารณา
 8. ผู้ส่งบทความต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย องค์ประกอบของบทความทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทความวิชาการ
บทความควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
บทความวิจัย
บทความควรนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยบทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
 • บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
 • ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
 • ผลการศึกษา (Research Finding)
 • อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
 • เอกสารอ้างอิง (References)
การเตรียมต้นฉบับและส่งบทความต้นฉบับ

ผู้เขียนสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบ Online Submission ที่เว็บไซต์ของวารสาร ((http://cbsreview.cbs.chula.ac.th) พร้อมแนบบทความต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ที่มีเนื้อหา ตาราง และภาพประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน 

Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.