หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์
กองบรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชนก ภาสกรจรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชสิรี ชมภูคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.มนพล เอกโยคยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศลิษา ภมรสถิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา The University of Western Australia (Australia)
ศาสตราจารย์ ดร.สำรวม จงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
ศาตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นาคทับที สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญวงศ์ Nanyang Technological University (Singapore)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล Asian Institute of Technology. (Thailand)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
Associate Professor Dr. David Ding Singapore Management University (Singapore)
รองศาสตราจารย์ ศศนันท์ วิวัฒนชาต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ ยมจินดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร มหาวิทยาลัยบูรพา (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.ทิตพงศ์ แดงรัศมีโสภณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประเทศไทย)
อาจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประเทศไทย)
ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ Thailand Development Research Institute. (Thailand)
ดร.ณธเดช สุนทรปกาสิต บริษัท ไทย อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ๊ป จำกัด (ประเทศไทย)
ดร.ณัฐธวัช วิศาลธนโชติ Massey University. (New Zealand)
ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ บริษัท มิเนอร์วา คอนซัลแตนท์ จำกัด (ประเทศไทย)
อาจารย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.รพี พัฒนาปัญญาสัตย์
คุณศศรส วัฒนะพงศกร

Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.