หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ในปี พ.ศ. 2551 คณะฯ ได้ริเริ่มโครงการยกระดับวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ นโยบายการกลั่นกรองบทความ และรูปเล่ม ในปัจจุบันวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือศูนย์ TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (Tier 1) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เป็นวารสารรายไตรมาส ตีพิมพ์ทุก 3 เดือน คือ ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ซึ่งในแต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 5-6 บทความ

วารสาร ฯ ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และจดหมายถึงบรรณาธิการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

ขอบเขตของวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 • การบัญชี
 • การตรวจสอบภายใน
 • การจัดการ
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
 • สถิติ
 • การประกันภัย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การเงินและการธนาคาร
 • การตลาด
 • อื่น ๆ ตามเห็นสมควร

 
 
 
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.