หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 31, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 122, ปี 2552
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการขนส่งในสาขาอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 14
2.   การจำแนกกลุ่มผู้บริโภคตามแรงจูงใจในการบริโภคสินค้านวัตกรรม: กรณีศึกษาสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัจฉรา สุขสิริวัฒน์ และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
15 - 31
3.   การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชนกรณีศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
มงคล อุลมาร, พันเอกศรัทธา คัยนันทน์ และ พระมหาเกรียงศักดิ์ เจริญรัมย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
32 - 46
4.   ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬารัตน์ ขันแก้ว และ วรัชฐนันป์ เครือวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
47 - 65
5.   การจัดการเพื่อความสามารถในการแข่งขัน-รูปแบบและแนวคิดใหม่ๆ
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
66 - 74
6.   โลเคชันเบสเซอร์วิสและการประยุกต์ใช้งาน
พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
75 - 84
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.