หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 28, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 110, ปี 2549
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ผลของความล่าช้าในการแสดงผล และการใช้ข้อมูลป้อนกลับต่อประสิทธิภาพของการใช้ฐานข้อมูลผ่านเวปไซด์
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ ศุภางค์ ตรีปัญญา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 18
2.   การสำรวจการใช้เครื่องมือการบริหารงานสมัยใหม่ของธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และ กรกนก ทิพรส
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
19 - 45
3.   งานของผู้ตรวจสอบภายใน
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
46 - 61
4.   ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นมาของบริษัทข้ามชาติ
ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
62 - 68
5.   Developing a Standard to Enhance the Effectiveness of Human Resource Development in Thailand
กมเลศน์ สันติเวชชกุล และ พัชสิรี ชมภูคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
68 - 85
6.   Expectation Gap in Thai Auditing Society: Changes and Comparison of its Neighbors
วชิระ บุณยเนตร และ สาวิตรี อ่องธรรมกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 101
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.