หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 28, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 109, ปี 2549
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การสำรวจทัศนคติของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยงาน วิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กชกร เฉลิมกาญจนา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 19
2.   การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในตามโมเดลของ COSO โดยบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: มุมมองของ CEO และ CFO
ประจิต หาวัตร และ ศรัณย์ ชูเกียรติ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
20 - 37
3.   วิธีการเรียงลำดับแบบแทรกดัดแปรด้วยวิธีการค้นหาแบบทวิภาค
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
38 - 44
4.   FACTORS INFLUENCING GOING CONCERN AUDIT REPORT: QUESTIONNAIRE SERVEY APPROACH
วชิระ บุณยเนตร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
45 - 65
5.   The Image of Bangkok as a Fashion City in Asia
กัลยา วานิชย์บัญชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
66 - 82
6.   ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุวรรณ หวังเจริญเดช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
83 - 94
7.   Factors affecting the success of implementing a corporate war room in Thailand: Evidences from three case studies
กมเลศน์ สันติเวชชกุล และ Thanachart Ritbumroong
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
95 - 103
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.