หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 108, ปี 2549
รหัสผู้ใช้งาน
1.   แผนแม่บทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อัจฉรา จันทร์ฉาย, กัลยา วานิชย์บัญชา, จินตนา บุญบงการ, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, พรรณนิภา รอดวรรณะ และ สุทธิมา ชำนาญเวช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 12
2.   การทดลองเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการเพิ่มจำนวนผู้แวะชมเวปไซต์
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ ชัยวิทย์ บาลมงคล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
13 - 35
3.   เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับการนำไปใช้ในธุรกิจ
อรรณพ ตันละมัย และ สาวิกา อุณหนันท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
36 - 56
4.   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
อัจฉรา จันทร์ฉาย, จินตนา บุญบงการ, บุญเสริม วิมุกตะนันทน์, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, สุทธิมา ชำนาญเวช, พรรณนิภา รอดวรรณะ และ วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
57 - 76
5.   The Relationships Among Environmental Scanning. Competitive Strategy, and Organizational Performance of the Hotel Industry in Thailand
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
77 - 102
6.   แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อัจฉรา จันทร์ฉาย, จินตนา บุญบงการ, กัลยา วานิชย์บัญชา, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, บุญชุบ บุญทวี, ไพฑูรย์ พุทธาศรี และ ปริญญา ประทุมทิพย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
103 - 120
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.