หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 32, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 123, ปี 2553
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศ
รมิสต์ฐากร ตันประวัติ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 15
2.   Foreign Exchange Rate Arbitrage using the Matrix Method
ย่าหรง เฮา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
35 - 49
3.   ผลกระทบต่อมูลค่าจากการควบรวมกิจการของบริษัทและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ขาย การสำรวจหลักฐานใหม่
มนพล เอกโยคยะ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
50 - 72
4.   การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคในการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ มาใช้ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์
ธีรธรรม เปี่ยมคุณธรรม และ กุณฑลี รื่นรมย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
73 - 107
5.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: บทบาทของความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะของสินค้า
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
108 - 122
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.