หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 27, ฉบับที่ 4(ตุลาคม-ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 106, ปี 2548
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
ปรีชา อัศวเดชานุกร และ สรชัย พิศาลบุตร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 14
2.   การสำรวจทัศนคติของผู้ถือบัตรเดบิตต่อการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ กัลยา วานิชย์บัญชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
15 - 37
3.   การศึกษาการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2544-2548
วราศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
38 - 86
4.   CRS : บทบาทที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร
กรกนก ทิพรส
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 92
5.   International financial accounting: Past, Present, and Future

ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
93 - 137
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.