หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 27, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 105, ปี 2548
รหัสผู้ใช้งาน
1.   แนวโน้มการขยายตัวของสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน
วนิดา นรเศรษฐ์โศภณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 10
2.   The Sarbanes ? Oxley Act : กฎหมายทางบัญชี
สุวรรณ หวังเจริญเดช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
11 - 19
3.   บทบาทของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ภาวัฒน์ พันธุ์แพ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
20 - 32
4.   ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนต่อการตกแต่งกำไร
ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 53
5.   Degree of internationalization: Measurement, antecedents, and performance effects: A study of small-and medium-sized firms (SMEs)
สมชนก ภาสกรจรัส (คุ้มพันธุ์)
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 82
6.   Auditor Reaction To Client Pressure: Is It Different Under Different Cultures
Brozovsky และ พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
83 - 93
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.