หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 27, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 104, ปี 2548
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การศึกษาประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2546-2548
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 20
2.   ต้นทุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย
สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
21 - 23
3.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านองค์กรและความมีประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
ประจิต หาวัตร และ ศรัณย์ ชูเกียรติ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 40
4.   การปรับตัวของนักบัญชีภายใต้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวิชาชิพ
สุวรรณ หวังเจริญเดช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
41 - 47
5.   ผู้ตรวจสอบภายในควรมีบทบาทอย่างไรกับการทุจริตในองค์กร
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
48 - 59
6.   จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินสู่สถาบันประกันเงินฝากกับการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินและการบริหารงานของสถาบันการเงิน
พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
60 - 67
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.