หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 32, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 124, ปี 2553
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนความรู้ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สุกฤตา แท่งเพชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 23
2.   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ผู้นำในทีมเสมือนแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
วรพจน์ ฉัตรวราพิทักษ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 54
3.   ความสัมพันธ์ระหว่างความระมัดระวังทางบัญชี และความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นทุน เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในประเทศเศรษฐกิจใหม่ : หลักฐานของประเทศไทย
ประภารัตน์ ตั้งปัญญาธร และ พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
55 - 77
4.   โปรแกรมสะสมไมล์ ? นวัตกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า
พันธุมดี เกตะวันดี
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
78 - 83
5.   รูปแบบระบบคุ้มครองเงินฝาก: ทฤษฏีและผลการศึกษาเชิงประจักษ์
อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
84 - 109
6.   เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน : ประเด็นที่ผู้จัดทำและผู้ใช้งบการเงินควรรู้
ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
110 - 130
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.