หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 121, ปี 2552
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การรับรู้คุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นวายและแรงจูงใจในการทำงาน: มุมมองระหว่างเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์กร
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 25
2.   EFFECTS OF CHRISTIAN LEADERSHIP CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT APPROACHES ON CHRISTIAN BUSINESS SUCCESS
พิชาญ ใจเสรี, นิพนธ์ คันธเสวี, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และ สุพัฒนา คำสอน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
26 - 46
3.   การนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี
อาธิ ครูศากยวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
47 - 62
4.   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านโลจิสติกส์จากการย้ายที่ตั้งศูนย์กระจายเงินสด ในธุรกิจธนาคาร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
ภัทรกมล เลิศสันติ และ สถาพร โอภาสานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 82
5.   วรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับบุคลิกภาพของแบรนด์
ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
83 - 98
6.   ความสัมพันธ์แห่งหลักพุทธปรัชญา กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อรุณ ศิริจานุสรณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
99 - 108
7.   ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
109 - 133
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.