หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 32, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 125, ปี 2553
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ผลกระทบของปัจจัยการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต่อประสิทธิผลองค์กร
กรกนก ทิพรส และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 17
2.   ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของธนาคารในเอเชียภายหลังวิกฤตกรณ์ทางการธนาคาร : การศึกษาเปรียบเทียบโดยเครื่องมือพรมแดนประสิทธิภาพ
ณคุณ ธรณีนิติญาณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
18 - 44
3.   Predictive Ability and Stock Price Informativeness of Earnings and Cash Flow Information of SET-listed Companies Choosing to Apply Segment Disclosure Guidelines under Thai Accounting Standards No. 50
วิศรุต ศรีบุญนาค และ ณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
45 - 73
4.   การบริหารความเสี่ยงในรัฐวิสาหกิจไทย
พรพิพัฒน์ แก้วกล้า และ อุทัย ตันละมัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
74 - 90
5.   การจัดสรรงานแก่ผู้ให้บริการขนส่งภายนอกภายใต้ต้นทุนต่ำที่สุด
ภัทรกมล เลิศสันติ และ สถาพร โอภาสานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
91 - 106
6.   Mind the gap: Disparity between perceived importance of logistics performance measures and information reliability
ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
107 - 129
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.