หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 32, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 126, ปี 2553
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ผลกระทบเชิงประจักษ์ของสถานการณ์การแข่งขัน การจัดการความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ความพร้อมในการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม ที่มีต่อผลการดำเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กฤตกร กัลยารัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 24
2.   ลักษณะพฤติกรรมของผู้นำที่พนักงานยุค Gen Y พึงพอใจ
ธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล และ พัชสิรี ชมภูคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
25 - 50
3.   บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: การศึกษาตามกรอบการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนากร มูลพงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
51 - 84
4.   ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี
พิรญาณ์ บุญญสถิตย์ และ พัชสิรี ชมภูคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
85 - 105
5.   วุฒิอาสา : ทุนมนุษย์ในสังคมไทย
สารทิศ สกุลคู, จำเนียร จวงตระกุล และ รอน มาคอร์ส
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
106 - 126
6.   การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
อัญญา เปี่ยมประถม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
127 - 159
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.