หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 33, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 127, ปี 2554
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การจัดลำดับความสำคัญของมาตรวัดและกระบวนการหลักของโซ่อุปทาน โดยวิธีแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น
อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา และ ชูศรี เที้ยศิริเพชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 32
2.   พฤติกรรมสร้างสรรค์และบริบทของการทำงานในองค์กร จากอิทธิพลของความกล้าเสี่ยง
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 58
3.   ผลกระทบของความสามารถปรับเปลี่ยนการนำเสนอแบบสอบถามกับการใช้กราฟฟิกต่อทัศนคติและระยะเวลาที่ใช้ตอบแบบสอบถามออนไลน์
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ กิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
59 - 79
4.   ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังจากเริ่มใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลลิตา กิจจานุกิจ และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
80 - 96
5.   ความคาดหวังในคุณภาพการบริการของร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น
สริยา พนานุสรณ์ และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
97 - 118
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.