หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 33, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 129, ปี 2554
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET50
มรกต ชนินทรานุรักษ์, ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ และ ไทยศิริ เวทไว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 24
2.   ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและ ความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉัตรพล มณีกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
25 - 54
3.   กลยุทธ์การจัดตั้งธุรกิจ SMEs ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี และงบการเงินในแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
55 - 75
4.   แรงจูงใจกับระยะเวลาในการรับนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภคชาวไทยวัยทำงาน
ณัฐพล เทียมชัยบุญทวี และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
76 - 92
5.   พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการออมของผู้ออม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปิยรัตน์ กฤษณามระ, พัชราวลัย ชัยปาณี, เมธินี วณิกกุล, รัฐชัย ศีลาเจริญ และ นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
93 - 120
6.   การเข้าใจมิติของการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์องค์กรผ่านมุมมองในด้านไดโครนิค ซินโครนิค และแพนโครนิค
ศุภกร ภัทรธนกุล และ วิเลิศ ภูริวัชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
121 - 140
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.