หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 34, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 131, ปี 2555
รหัสผู้ใช้งาน
1.   บทบาทของรายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงานวิจัยทางการบัญชีและการเงิน
ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 28
2.   การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย, ภาวิณี มะโนวรรณ และ วิศรุต ศรีบุญนาค
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
29 - 50
3.   การวิเคราะห์ระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน ของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของกรุงเทพฯกับฮ่องกงและสิงคโปร์
ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
51 - 88
4.   บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล กรณีศึกษาจาก ผู้ประกอบวิชาชีพการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
89 - 106
5.   นโยบายการจ่ายเงินปันผลกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด (Cash flow uncertainty) และลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Ownership structure)
ศุภลักษณ์ อังคสุโข, ผาติกา ตันวิเชียร, ตระการตา สงวนศักดิ์โยธิน และ ปิยภัสร ธาระวานิช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
107 - 144
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.