หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 133, ปี 2555
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ระบบการควบคุมทางการบัญชีและบริหาร-ความชั่วร้ายที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรมจริงหรือ
วิลาสินี วงศ์แก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 21
2.   การประยุกต์หลักการวัดมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
วิศรุต ศรีบุญนาค, ภาวิณี มะโนวรรณ และ ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
22 - 32
3.   กระบวนการจัดซื้อแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาโรงกลั่นน้ำมัน
พิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต และ สิริอร เศรษฐมานิต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 62
4.   The Public?s Evaluation of Socially Responsible Companies: Evidences from Bangkok
พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 93
5.   AEC 2015: ไทยพร้อมเป็นผู้นำ e-ASEAN หรือยัง
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
94 - 113
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.