หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 34, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 134, ปี 2555
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
สันติ ถิรพัฒน์, อนันต์ชัย คงจันทร์ และ เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 28
2.   เหลียวหลัง แลหน้า การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้กรอบความตกลง JTEPA
เขมรัฐ เถลิงศรี
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
29 - 45
3.   ความเกี่ยวข้องกับมูลค่าของกิจการจากส่วนประกอบของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
พัชรสุดา ปัญญาชื่นสกุลสุข, พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และ วิลาสินี วงศ์แก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
46 - 81
4.   วิวัฒนาการการบัญชีต้นทุน
ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
82 - 91
5.   โลหะมีค่ากับคุณสมบัติในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง ในภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูงและในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก : กรณีศึกษาประเทศไทย
วสกร ตันติกุล และ พรพิชยา กุวลัยรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
92 - 122
6.   IES 2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชี
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และ ดนุชา คุณพนิชกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
123 - 138
7.   กลยุทธ์การสร้างตราสถานที่ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเขตบางรัก
สวรส ศรีสุตโต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
139 - 161
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.