หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 31, ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 119-120, ปี 2552
รหัสผู้ใช้งาน
1.   Tourism Behaviour and Significant Factors towards Consuming Decision in Thai Provinces along Greater Mae Khong Subregion
วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 20
2.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์กิจการ และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
21 - 35
3.   ผลกระทบของภาวะผู้นำ ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
สุพกาญจน์ วิทยพัธนา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
36 - 55
4.   ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัชชา บางท่าไม้, ชัยสิทธิ์ นวลจันทร์, กาญจนา ปรักมาส, ทัตยา ขำเจริญ, นาฏยา จริตรัมย์ และ สรพงษ์ สุขสวัสดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
56 - 71
5.   ผลตอบแทนสองต่อจากการปฏิรูปนโยบายภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขจิต ก้อนทอง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
72 - 80
6.   การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในธุรกิจซื้อมาขายไป
อิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์ และ มาโนช โลหเตปานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
81 - 96
7.   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
สุกัญญา ดวงอุปมา, การุณย์ ประทุม และ สุธนา ธัญญขันธ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
97 - 108
8.   ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดภายในกับผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ประวิตร์ สายแก้ว, จินดารัตน์ ปีมณี และ เกสินี หมื่นไธสง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
109 - 122
9.   VALUE RELEVANCE OF SIMPLE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) IN MERGERS AND ACQUISITIONS
Kobporn kulsurakit
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
123 - 148
10.   ความสำคัญของตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต
ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
149 - 164
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.