หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 35, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 135, ปี 2556
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การศึกษารูปแบบการบริโภคด้วยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้รูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ สุวาณี สุรเสียงข์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 19
2.   การศึกษาความสัมพันธ์ของกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานกับความพอใจในผลการดำเนินงานของธุรกิจผู้ส่งออกข้าวไทย
สิริอร เศรษฐมานิต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
20 - 48
3.   การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายและแผนการตลาด ของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)
กุณฑลี รื่นรมย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
49 - 79
4.   การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณภาพหรือปริมาณ?: เจาะลึกพฤติกรรมการร้องทุกข์ของผู้บริโภคและการเฝ้าระวังด้วยดัชนีชี้วัด
วิทวัส รุ่งเรืองผล และ นิติ รัตน์ปรีชาเวช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
80 - 101
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.