หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 35, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 136, ปี 2556
รหัสผู้ใช้งาน
1.   โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความน่าจะเป็นของการล้มละลาย และมูลค่าของกิจการ
พรพิชยา กุวลัยรัตน์, สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล และ สันติ ถิรพัฒน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 31
2.   ประเด็นที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินรวมและการเปิดเผยส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 10 และ12
ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และ วิศรุต ศรีบุญนาค
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
32 - 41
3.   บทความทางวิชาการ - การบัญชีภาษีเงิน
นัฐวุฒิ สุวรรณยั่งยืน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
42 - 58
4.   สถานะการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย และบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ (IJV) ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
วนิดา วาดีเจริญ, อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, รังสรรค์ เลิศในทรัพย์ และ สมบัติ ฑีฆทรัพย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
59 - 90
5.   ผลกระทบของการจัดแนวป้ายข้อความ ความยาวกล่อมแสดงค่า และจำนวนสดมภ์ต่อจำนวนครั้งในการมองบนแบบฟอร์มออนไลน์
ศรีรักษ์ โสภณสกุลศักดิ์ และ ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
91 - 111
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.