หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 35, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 137, ปี 2556
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ศักยภาพของกองเรือพาณิชย์ไทยในการจัดการน้ำอับเฉาเรือ
เอกบุรุษ ช้างใหญ่ และ กฤษณา วิสมิตะนันทน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 30
2.   การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
อาริษา ปาน้อยนนท์ และ สมชนก ภาสกรจรัส
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
31 - 54
3.   ผลของรูปแบบสเกล จำนวนตัวแปรต่อกราฟ และการใช้จุดข้อมูลต่อความเข้าใจกราฟเส้น
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ ประภาพักตร์ จิรัฐนัญญากูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
55 - 69
4.   การปรับปรุง Yield การใช้วัตถุดิบด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงานและเครื่องมือพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพ
อัศม์เดช วานิชชินชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
70 - 85
5.   คุณภาพการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ไทย
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 99
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.