หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 35, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 138, ปี 2556
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา: เฟสบุ๊ก
รัฐพล ทองธนพัฒน์ และ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 28
2.   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป
สมเกียรติ สหประภา และ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
29 - 47
3.   อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกัน
คณพัฒน์ กรีนิกร และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
48 - 65
4.   ความพร้อมของผู้จัดทำบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มัทนชัย สุทธิพันธุ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
66 - 91
5.   Sarbanes-Oxley Act กับการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ สู่ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
92 - 119
6.   อิทธิพลของความสะดวกของการบริการในการทำนายคุณค่าของลูกค้า: บทบาทการแทรกของ การรับรู้ในการควบคุมของลูกค้า ในธุรกิจบริการเน้นประสบการณ์ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสูง
จิราภา พึ่งบางกรวย, Paul G. Patterson, นฤมล กิมภากรณ์ และ พัชรา ตันติประภา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
120 - 143
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.