หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 139, ปี 2557
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การวัดคุณภาพกำไรเพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 18
2.   พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมหรือการลงทุนของผู้ออม
ปิยรัตน์ กฤษณามระ, เมธินี วณิกกุล และ นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
19 - 45
3.   การบัญชีบริหารในทางปฏิบัติของกิจการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
46 - 61
4.   ผู้บริหารระดับโลกของไทย: กรณีศึกษาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม และโรงพยาบาล
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบูชิตะ)
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
62 - 84
5.   ประเทศไทย: ก้าวหน้าหรือล้าหลัง
สันติ ถิรพัฒน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
85 - 110
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.