หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 36, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 140, ปี 2557
รหัสผู้ใช้งาน
1.   บทวิจารณ์และข้อคิดเห็นเรื่องผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนีหลักทรัพย์
ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 15
2.   การวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยเทคนิคกระแสเงินสดคิดลด
วิศรุต ศรีบุญนาค และ ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
16 - 31
3.   ผลกระทบของลักษณะการประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ธีรภัทร ดีเป็นธรรม และ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
32 - 55
4.   ระดับความเชื่อมั่นของการควบคุมภายในองค์กรในประเทศไทย
ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
56 - 73
5.   ผลกระทบของการบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
เฉลิมชัย อุทการ, ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ และ เกสินี หมื่นไธสง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
74 - 85
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.