หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 30, ฉบับที่ 3-4(กรกฎาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 117-118, ปี 2551
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ผลกระทบของวิกฤตการณ์ซับไพรม์ต่อประเทศไทย
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และ สมประวิณ มันประเสริฐ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 23
2.   ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
จุฬารัตน์ ขันแก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 41
3.   บรรษัทภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษาของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
อารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
42 - 57
4.   Transforming the Organizations in Thai Public Sector into Learning Organizations: An Explanatory Case Study Research
มงคลชัย วิริยะพินิจ และ พสุ เดชะรินทร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
58 - 72
5.   การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
ประสพชัย พสุนนท์, นภนนท์ หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
73 - 93
6.   ผลกระทบของรูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีแบบสองทาง ความอายในการซื้อสินค้า และเพศของตัวแทนในส่วนให้บริการลูกค้า ที่มีผลต่อการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต
กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ และ พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
94 - 114
7.   นวัตกรรมทางกลยุทธ์
พสุ เดชะรินทร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
115 - 125
8.   Attitudes and Perception of Thai Consumers in Bangkok Metropolitan Towards Made-in- China Products
ทิพภากร รังคสิริ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
126 - 144
9.   การวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
145 - 156
10.   การวัดผลการดำเนินงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
157 - 165
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.