หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 36, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 142, ปี 2557
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ความเชื่อมโยงของส่วนเผื่องบประมาณกับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร: หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์, ดนุชา คุณพนิชกิจ และ สุพล ดุรงค์วัฒนา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 25
2.   การวิจัยเชิงสำรวจ: ข้อหารือปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับมาตรา 65 ตรี
วรรณี เตโชโยธิน และ วิทวัส ปรารถนาสัตย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
26 - 39
3.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและคุณภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย: กรณีศึกษาจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
มัทนชัย สุทธิพันธุ์, สุนิสา สุขสวัสดิ์, อนัญญา มาเจริญ, อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ, อรรณธิรา คงยวง, กนกนันท์ จุลเทพ, ญาณิศา วนิชกุลพิทักษ์, ตุลยดา จินเดหวา, นุสรา คุ้มพิทักษ์พงศ์, นูรีฮัน โต๊ะอีแม และ สุดารัตน์ ไชยชนะ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
40 - 57
4.   ความมุ่งเน้นทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร, สิริวุฒิ บูรณพิร, อรพิณ สันติธีรากุล และ นิตยา เจรียงประเสริฐ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
58 - 83
5.   มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเกิดใหม่พัฒนามากขึ้นหรือไม่? หลักฐานเพิ่มเติมในแง่ของผลกระทบภายนอกจากมาตรการ QE
พรพิชยา กุวลัยรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
84 - 107
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.