หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 37, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 143, ปี 2558
รหัสผู้ใช้งาน
1.   บริษัทจัดการส่งออกในประเทศไทย: ความสามารถในการลดต้นทุนธุรกรรมและผลการดำเนินงาน
พรลภัส สุวรรณรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 26
2.   การบริหารความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์: กรณีศึกษานโยบายจำนำข้าวไทย
อาณัติ ลีมัคเดช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
27 - 55
3.   รูปแบบศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อดิศร บุญประทีป และ เยาวภา ปฐมศิริกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
56 - 75
4.   อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ณิชาปวีณ์ กกกำแหง และ ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
76 - 93
5.   ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย
กิตติ ตั้งกาญจนภาสน์ และ พรอนงค์ บุษราตระกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
94 - 111
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.