หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 144, ปี 2558
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรและประสิทธิภาพขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารในประเทศไทย
พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 23
2.   การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้า
ณัฐวดี ปัญญาพานิช และ สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 50
3.   พฤติกรรมการลงทุนตามกัน (Herd Behavior) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ อิศรา ภูอิสระกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
51 - 80
4.   การเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทระหว่างบริษัทข้ามชาติของประเทศที่พัฒนาแล้ว และบริษัทข้ามชาติของไทยในประเทศไทย
วาสิณี นพคุณทอง และ สมชนก ภาสกรจรัส
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
81 - 113
5.   อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความผูกพันกับแบรนด์ในร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
กัญขจี มี้เจริญ และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
114 - 131
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.