หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 37, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 145, ปี 2558
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การพัฒนาแบบจำลองความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ: กรณีศึกษาประเทศไทย
สุชาติ ไตรภพสกุล และ วิเลิศ ภูริวัชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 18
2.   การรับรู้ของตลาดทุนเกี่ยวกับความคงอยู่ในกำไรในอนาคตขององค์ประกอบย่อยของกระแสเงินสดสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
วีรวิชญ์ กีรติกุลเศรษฐ์ และ สมชาย สุภัทรกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
17 - 36
3.   สื่อสังคมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ปีเตอร์ รักธรรม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
37 - 62
4.   คุณค่าการบริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ 3G
พงศกร ลิมปกาญจน์เวช และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 81
5.   อัตราแลกเปลี่ยนของไทยในยุคสมัยใหม่: อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
สุรชัย จันทร์จรัส, ชาติชาย แก่นจัด และ นภัสนันท์ บรัศไพบูลย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
82 - 104
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.