หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 37, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 146, ปี 2558
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของแบบวัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: การวิเคราะห์พหุระดับ
การุณย์ ประทุม และ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 21
2.   นักลงทุนสถาบันและเสถียรภาพของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภิชญาณี สุขสำราญ และ สมชาย สุภัทรกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
22 - 57
3.   ส่วนประกอบของส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ในตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย
อัญญา ขันธวิทย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
58 - 75
4.   การศึกษาปัจจัยการรับรู้ต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและละตินอเมริกา
สุชาติ ไตรภพสกุล, อูลิรเค กูลลิช และ เดวิท อัคติ้ง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
76 - 96
5.   ความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรมในประเทศไทย
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย, ปัญจราศี ปุณณชัยยะ, สุรัตน์ โคอินทรางกูร, วันชัย ขันตี และ อรุณี ตันวิสุทธิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
97 - 114
6.   การกำกับดูแลทางการจัดการที่ดีและประสิทธิภาพทางธุรกิจ : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
115 - 131
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.