หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 38, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 147, ปี 2559
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ความแตกต่างของการรับรู้ของผู้สอบบัญชี ผู้ใช้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่มีต่อรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่
สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 24
2.   ความสามารถในการแบ่งปันความรู้และผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระบิล พ้นภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
25 - 63
3.   โครงสร้างองค์กรและผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน
ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร และ สุรนัย ช่วยเรือง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
64 - 79
4.   การประเมินการกำกับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: หนึ่งในความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
80 - 106
5.   ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรในเรื่องค่านิยมในการทำงานที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานของเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ในองค์กร
พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์, มนทิรา เวชมงคลกร และ อนันต์ชัย คงจันทร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
107 - 137
6.   การจำแนกกลุ่มลูกค้าบริการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย
กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พศกร ผ่องเนตรพานิช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
138 - 161
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.