หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 38, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 148, ปี 2559
รหัสผู้ใช้งาน
1.   แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี
ณัฐปรัชญา นันทวิทสิทธิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 40
2.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระบบการผลิตและการดำรงชีพในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
41 - 63
3.   ความสามารถในการจัดการความหลากหลายที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
สมพร ปานยินดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
64 - 104
4.   กรอบการประเมินความพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ระดับองค์กร
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวน, ปัญจราศี ปุณณชัยยะ, วันชัย ขันตี และ สุรัตน์ โคอินทรางกูร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
105 - 120
5.   ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานต่อพันธะสัญญาทางใจและความตั้งใจลาออก
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
121 - 148
6.   วิธีกำหนดราคาสินทรัพย์เชิงประจักษ์: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยวิชาการ
คณิสร์ แสงโชติ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
149 - 171
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.