หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 112, ปี 2550
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การประเมินความเสี่ยงด้วยตัวแบบการถดถอยโลจิสติก
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 17
2.   ผลของลักษณะการนำเสนอและรูปแบบข้อมูลพื้นหลังในเวปเพจที่แสดงแบนเนอร์ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ต
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
18 - 32
3.   ผลกระทบที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 63
4.   Residual Income and EVA
สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
64 - 75
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.