หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 38, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 149, ปี 2559
รหัสผู้ใช้งาน
1.   อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิรีนาฏ นาคเลิศ และ มัทนชัย สุทธิพันธุ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 37
2.   ความสัมพันธ์เชิงพลวัตแบบมีเงื่อนไขระหว่างอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และ ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
38 - 57
3.   ทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารเกษตรอินทรีย์
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
58 - 83
4.   คำถามสำคัญสำหรับข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการในการทำธุรกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, วัชรา จันทาทับ และ สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
87 - 106
5.   การจัดการกำไร ธรรมาภิบาล และการซื้อขายหุ้นของบุคคลวงใน: กรณีศึกษาประเทศไทย
สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรอนงค์ บุษราตระกูล และ เดวิด ฮิลลิเออร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
107 - 156
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.