หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 38, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 150, ปี 2559
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 32
2.   ศักยภาพการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศไทย
พนัชกร สิมะขจรบุญ, กฤษฎา พรประภา และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 67
3.   ผลกระทบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันในงานและความยึดมั่นต่อองค์กร
พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
68 - 92
4.   กลยุทธ์ในการรับมือกับความไม่แน่นอนของอัตราว่าง ในช่วงนอกฤดูกาลเดินทางในธุรกิจโรงแรม
นิติ รัตนปรีชาเวช และ จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
93 - 125
5.   อิทธิพลของคุณภาพการบริการร้านค้าปลีกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่
วิทยา จารุพงศ์โสภณ, สุชาติ ไตรภพสกุล และ วิเลศ ภูริวัชร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
126 - 148
6.   ประสิทธิผลของการให้ความรู้ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุ
รัฐชัย ศีลาเจริญ, พรอนงค์ บุษราตระกูล, อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย, รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ และ สุนทรี เหล่าพัดจัน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
149 - 190
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.