หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 39, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 151, ปี 2560
รหัสผู้ใช้งาน
1.   อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยอดยิ่ง ธนทวี และ ศศิวรรณ กำจรกิจไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 23
2.   กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: ศึกษาการรับรู้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 48
3.   ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวี ลงกานี, อริยพงษ์ พันธ์ศรีวงค์ และ เกรียงไกร ก้อนคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
49 - 72
4.   สถานะทางสังคมของพนักงานบริการส่วนหน้าและการรับมือกับความก้าวร้าวของลูกค้า
ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
73 - 93
5.   วิจิตรศิลป์: กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ของร้านค้าปลีก
อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
94 - 118
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.