หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 39, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 152, ปี 2560
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติในภาคการบริการจากประเทศไทย: กรณีศึกษาของโรงแรมในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล
จตุรงค์ นภาธร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 26
2.   ผลกระทบของการเปิดให้ซื้อขายไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ ต่อประสิทธิภาพการทำอาบิทราจระหว่างดัชนีเซ็ท 50 และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีเซ็ท 50 เป็นสินค้าอ้างอิง
อนันต์ เจียรวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
27 - 56
3.   ผลการดำเนินงานและความต่อเนื่องของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในช่วง 1995 - 2014
ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
57 - 89
4.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
สุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์ และ มฑุปายาส ทองมาก
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
90 - 121
5.   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสินค้าคงเหลือแบบลีนกับผลการดำเนินงานขององค์กร: หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณิสร์ แสงโชติ และ วิลาสินี วงศ์แก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
122 - 156
6.   การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮาม่า
กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
157 - 178
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.