หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 39, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 154, ปี 2560
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การวัดผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์และความสำเร็จของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย:วิธีการทางการบัญชีบริหาร
กรไชย พรลภัสรชกร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 29
2.   การตระหนักถึงราคากับความตั้งใจซื้อสินค้าไพรเวทแบรนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุดารัตน์ มั่นพิริยะกุล และ อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
30 - 61
3.   อิทธิพลของการจัดการคุณภาพ และการจัดการโครงการที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม
รดามณี พัลลภชนกนาถ และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
62 - 104
4.   ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าที่ทดแทนกันได้
ธิดา ฉานแสงทอง และ สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
105 - 126
5.   เพศ ช่วงวัยและรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย
กฤตินี พงษ์ธนเลิศ, สาวิกา อุณหนันท์, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
127 - 164
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.