หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 156, ปี 2561
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
เภารีนา พวงกิ่งแก้ว และ พัชรา ตันติประภา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 25
2.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง
จตุรงค์ นภาธร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
26 - 56
3.   การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ สำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
วิชุดา ไชยศิวามงคล, ลำปาง แม่นมาตย์ และ วัชรา จันทาทับ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
57 - 102
4.   การศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย: กรณีศึกษา ร้านอาหารริมทาง ย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
พิชญา แสงธูป และ เจริญชัย เอกมาไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
103 - 145
5.   การจัดการการสื่อสารภายในเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า: กรณีศึกษาเครือข่ายร้านอาหารสัญชาติไทย
ปเนต เสรีรังสรรค์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
146 - 178
6.   การผสมผสานของสีและความเข้มอ่อนของสีต่อความตั้งใจซื้อในธุรกิจบริการที่สร้างความผ่อนคลาย: การวิจัยเชิงทดลองโดยใช้โลกเสมือนจริง
กุณฑลี รื่นรมย์ และ เอกก์ ภทรธนกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
179 - 208
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.