หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 157, ปี 2561
รหัสผู้ใช้งาน
1.   คุณลักษณะและความชัดเจนของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด: กลุ่มผู้นำทางความคิด
สุดารัตน์ แสงแก้ว, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 24
2.   การกระจายการถือหุ้นและสภาพคล่อง: หลักฐานจากประเทศไทย
ยอดยิ่ง ธนทวี
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
25 - 48
3.   การวิเคราะห์สมรรถภาพของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
ณิชาพัชร สังข์แก้ว และ ชยานนท์ ภู่เจริญ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
49 - 78
4.   การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการซื้อผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
79 - 99
5.   การกำหนดปัญหางานวิจัยด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับประเทศไทยในอนาคต
กุณฑลี รื่นรมย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
100 - 139
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.