หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 40, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 158, ปี 2561
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ธิคุณ สุภาสัย และ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 22
2.   แบบจำลองสมการโครงสร้างคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า: กรณีศึกษาการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
สุชาติ ไตรภพสกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
23 - 52
3.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps
สนิธพรรณ จิตตั้งสมบูรณ์ และ มฑุปายาส ทองมาก
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
53 - 110
4.   ผลกระทบของการซื้อขายจากนักลงทุนแต่ละประเภทต่อความผันผวนและการกระโดด ผลการศึกษาจากประเทศไทย
สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล, ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา, Marvin Wee และ Robert Brooks
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
111 - 142
5.   บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในประเทศไทย
ขจรวุฒิ นำศิริกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
143 - 175
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.