หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 29, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 111, ปี 2550
รหัสผู้ใช้งาน
1.   บัญชีต้นทุนการใช้ทรัพยากร
ดวงมณี โกมารทัต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 18
2.   การประมาณเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนคงค้างด้วยวิธีการบันไดลูกโซ่
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
19 - 32
3.   The Survey of Bus Tourists and Estimation of Its Proportions
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 44
4.   ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์กับความสำเร็จของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้
สุวรรณ หวังเจริญเดช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
45 - 56
5.   การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย
สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
57 - 89
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.