หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 41, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 159, ปี 2562
รหัสผู้ใช้งาน
1.   กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและผลการดำเนินงานทางการตลาด หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจบริการในประเทศไทย
จุฬารัตน์ ขันแก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 32
2.   รูปแบบการจัดการกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่นำไปสู่การสร้างผลประโยชน์ทางการเงินของธุรกิจ
กุลยา อุปพงษ์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
33 - 53
3.   โอกาสและความท้าทายในธุรกิจที่ปรึกษาของผู้ประกอบการเกิดใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์บริษัทประเภทอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย
การ์มา จิ๊กมี่, กฤช จรินโท และ พิรุณา สุทธิสอน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 85
4.   การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแบ่งปันความรู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ระบิล พ้นภัย และ ชาตยา นิลพลับ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 114
5.   ตัวแบบความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการกุศล
อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
115 - 152
6.   เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: ข้อมูลที่มีคุณอันน้อยนิดของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่?
วชิระ บุณยเนตร และ แววดาว พรมเสน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
153 - 183
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.