หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 41, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 160, ปี 2562
รหัสผู้ใช้งาน
1.   ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์ และ สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 21
2.   รูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ การรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการกับสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย
วัฒนา โสธรวัฒนา, อมรรัตน์ ศรีวาณัติ และ เยาวภา ปฐมศิริกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
22 - 56
3.   ผลกระทบของชนชั้นทางสังคมกับแรงจูงใจทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากมุมมองของผู้บริโภคในประเทศไทย
เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และ พลาญ จันทรจตุรภัทร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
57 - 83
4.   การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนดีต่อผู้ลงทุนจริงหรือ? ผลการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณิน อานันทนะสุวงศ์ และ ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
84 - 101
5.   การปฏิบัติทางการเกษตรอินทรีย์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการดำเนินงานด้านต้นทุนของเกษตรกรไทย
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
102 - 135
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.