หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 41, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 161, ปี 2562
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในระดับ First Tier
สุภาวัลย์ เชาว์พาณิชย์เจริญ และ สถาพร โอภาสานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 40
2.   ผลของการนำเสนอข่าวต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก
ฉัตรรวี ถูกแผน, รวี ลงกานี และ อลิชา ตรีโรจนานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
41 - 73
3.   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม: ผลกระทบของการไหลล้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนตัวไปสู่การทำงาน
สุพีร์ ดาวเรือง และ ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
74 - 101
4.   อุปสรรคของการนำกลยุทธ์มาสู่การปฎิบัติ และความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ
มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง และ ดิสสทัต ประเสริฐสกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
102 - 132
5.   อิทธิพลของคุณประโยชน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อความเชื่อมั่นและความยึดมั่นในแบรนด์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหาร
ศตวรรษ จำเพียร และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
133 - 164
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.